Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze
voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik
kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in
de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand
aangaat met Emulait.nl;

Dag: kalenderdag;

Emulait.nl: Emulait Benelux, handelend onder de naam “Emulait
Benelux” gebruiker van de Algemene Voorwaarden;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking
tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of
afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame
gegevensdrager
: elk
middel dat de consument of Emulait.nl in staat stelt om informatie die aan
hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om
binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Emulait.nl
ter beschikking stelt, welk formulier een consument kan invullen wanneer
het herroepingsrecht van toepassing is en hij daar gebruik van wil maken;

Overeenkomst
op afstand
: een
overeenkomst waarbij in het kader van een door de Emulait.nl georganiseerd
systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met
het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één
of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek
voor communicatie op afstand
: middel
dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
consument en Emulait.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene
Voorwaarden
: de
onderhavige Algemene Voorwaarden van Emulait.nl

 

Artikel 2 – Identiteit van Emulait.nl

Emulait
Benelux

Het Ambacht 14C

6931EZ, Westervoort

hello@emulait.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze
Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Emulait.nl en
op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Emulait.nl
en consument.

Voorafgaand
aan de totstandkoming van een overeenkomst wordt de tekst van deze
Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking gesteld. Dit geschiedt op zodanige wijze dat de Algemene
Voorwaarden door de consument op een eenvoudige manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven a) waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan
worden kennisgenomen en b) dat zij op verzoek van de consument langs
elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het
geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien
één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de
overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de
betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door
een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk
benadert.

Situaties
die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Onduidelijkheden
over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene
Voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

Indien
een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het
aanbod is vrijblijvend. Emulait.nl is gerechtigd het aanbod te wijzigen en
aan te passen.

Het
aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Als Emulait.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Emulait.nl
niet.

Alle
afbeeldingen en specificatiegegevens in het aanbod zijn indicatief en
kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.

Afbeeldingen
bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten. Emulait.nl kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact
overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk
aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat
de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod
zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De
overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand
op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de
consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Emulait.nl
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod.

Indien de
overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Emulait.nl passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige
webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Emulait.nl
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

nl kan
zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien Emulait.nl op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.

nl zal
bij het product of de dienst aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:

de
contactgegevens van Emulait.nl waar de consument met klachten terecht kan;

de
voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de
informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de in
artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Emulait.nl
deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van
de overeenkomst;

In geval
van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
toepassing op de eerste levering.

Iedere
overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij de
aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze
bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de
consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Emulait.nl
bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens
de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij
het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat aan Emulait
retourneren. Dit betekent in nieuwstaat: Emulait producten waarvan
de consument de producten in gebruik zijn genomen, zijn wegens
redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne niet geschikt om te worden
teruggezonden.

Wanneer
de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij
verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te
maken aan Emulait.nl. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels
de pagina retouren. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te
willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen
14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde
zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs
van verzending.

Indien de
klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het
product niet aan Emulait.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de
consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de
consument een bedrag betaald heeft, zal Emulait.nl dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door
de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan
worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door
de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming
geeft voor een andere betaalmethode.

Bij
beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument
zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van
het product.

De
consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering
van het product wanneer door Emulait.nl niet alle wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren
voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Emulait.nl
kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt
slechts indien Emulait.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor
het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting
van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die door Emulait.nl
tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

die
duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door
hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

die snel
kunnen bederven of verouderen;

waarvan
de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Emulait.nl
geen invloed heeft;

voor
producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet
geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 9 – De prijs

Gedurende
de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In
afwijking van het vorige lid kan Emulait.nl producten of diensten waarvan
de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Emulait.nl
geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid
aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen
zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen
binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien Emulait.nl dit bedongen heeft en de consument de
bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het
aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de
bezorgkosten wordt op de website vermeld, net als eventuele (nadere)
voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

Alle
prijzen zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten. Voor de gevolgen van
druk– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk– en
zetfouten is Emulait.nl niet verplicht het product volgens de foutieve
prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

Emulait.nl
staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Emulait.nl er tevens
voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik, een en
ander voor zover het gaat om gebruik binnen Nederland.

Een door Emulait.nl,
fabrikant of importeur verstrekte garantie geldt naast de wettelijke
rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
tegenover Emulait.nl kan doen gelden. Het aankoopbewijs geldt als dwingend
bewijs voor (de aanvang van) de garantie.

Eventuele
gebreken aan of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4
weken na levering aan Emulait.nl schriftelijk te worden gemeld.
Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele
verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De
garantietermijn van Emulait.nl komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn. Emulait.nl is echter nooit verantwoordelijk voor
de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele
toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van
het gebruik of de toepassing van de producten.

Bij een
defect behoudt Emulait  zich het recht voor om het product te
repareren, voordat er vervanging wordt geboden. Dit is onder voorbehoud
van beschikbaarheid. Er wordt geen aankoopbedrag teruggestort.

De
garantie geldt niet indien:

De
consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of
door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De
geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de
aanwijzingen van Emulait.nl en/of op de verpakking behandeld zijn;

De
ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften
die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de
kwaliteit van de toegepaste materialen;

De
consument het originele aankoopbewijs niet kan tonen;

Sprake is
van normale slijtage of opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

 

Artikel 11 – Levering, uitvoering en eigendomsvoorbehoud

Emulait.nl
zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als
plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Emulait.nl
kenbaar heeft gemaakt.

Met
inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal
het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een
langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of
indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen
recht op een schadevergoeding.

Alle
levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de
consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de
consument geen recht op schadevergoeding, op ontbinding anders dan in de
situatie van lid 3 of opschorting van de eigen (betalings)verplichtingen
uit de overeenkomst.

In geval
van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Emulait.nl het bedrag
dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien
levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Emulait.nl
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk
bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld
dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan
het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van Emulait.nl.

Het
risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Emulait.nl
tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en
aan Emulait.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.

De
eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas
op de consument over, nadat hij al hetgeen hij ter zake van enige
overeenkomst met Emulait.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan,
daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere
leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichte werkzaamheden.

De
consument mag de producten, voordat eigendom daarvan is overgegaan, niet
belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Indien Emulait.nl
aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze Algemene Voorwaarden is geregeld.

Emulait.nl
is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen maar niet
beperkt tot verlies van inkomsten, winst, overeenkomsten, gegevens,
ongeacht waaruit deze schade voortvloeit en ongeacht waardoor deze is
veroorzaakt. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet wanneer de schade
is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Emulait.nl.

De
aansprakelijkheid van Emulait.nl is beperkt tot maximaal de factuurwaarde
van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop
de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De
aansprakelijkheid van Emulait.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het
bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

Artikel 13 – Betaling

Voor
zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na het ingaan
van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.

De
consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan Emulait.nl te melden.

In geval
van onvolledige en/of niet tijdige betaling heeft Emulait.nl behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

Emulait.nl
beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig
deze klachtenprocedure.

Klachten
over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij Emulait.nl, nadat de consument
het onderwerp van de klacht heeft geconstateerd.

Bij Emulait.nl
ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door Emulait.nl binnen de termijn van 14
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de
klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Een
klacht schort de verplichtingen van Emulait.nl niet op, tenzij Emulait.nl
schriftelijk anders aangeeft.

 

Artikel 15 – Geschillen

Op
overeenkomsten tussen Emulait.nl en de consument waarop deze Algemene
Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Dit geldt ook indien de consument woonachtig is in het
buitenland.

Het Weens
Koopverdrag is niet van toepassing.

Het recht
tot het instellen van een vordering of het voeren van een verweer op basis
van een tekortkoming van Emulait.nl verjaart één jaar na het ontstaan van
dat recht.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen
mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.